קוד האתיקה המקצועית
קוד האתיקה המקצועית של החברה הפסיכואנליטית בישראל 2010
 
כפי שאושר באסיפה הכללית 16.2.2010